ALGEMENE VOORWAARDEN - tussen Astroclub en Gebruiker


Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig wanneer u de Website bezoekt en voordat u gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u problemen bij het lezen van deze algemene voorwaarden dan adviseren wij u het bezoek aan de Website direct af te breken. Uw bezoek aan en/of gebruik van (de diensten aangeboden op) de Website impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.


Artikel 1. Definities

1.1 Astroclub: is een handelsnaam van La Bonaventure B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Rombout Hogerbeetsstraat 135 2, 1052 VZ te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 57333777 , verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze Website.

1.2 Consulent: De persoon die op zelfstandige basis zijn diensten aanbiedt via de Website en waarmee de Gebruiker digitaal, via sms, danwel via een betalend 0900-nummer in contact kan komen.

1.3 Content: De gedeeltelijke of gehele inhoud van de Website, die onder meer maar niet uitsluitend kan bestaan uit: tekst, afbeeldingen, foto’s, Profielen, handelsnamen, beschreven technologieën, logo’s, domeinnamen en software alsmede de met de Website samenhangende know-how.

1.4 Gebruiker: De persoon die de Website bezoekt en/of gebruik maakt van de door de Website aangeboden diensten of producten.

1.5 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en specialismes welke een Consulent heeft verstrekt aan Astroclub om te tonen aan de Gebruiker.

1.6 Website: www.astroclub.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid en rechtsgeldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Website en gelden tussen Astroclub en de Gebruiker.

2.2 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen onverminderd van kracht en wordt het betreffende onderdeel vervangen door een passende geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3. Inhoud en gebruik van de Website

3.1 Deze Website heeft als doel om de digitaal, via sms, danwel via een betalend 0900-nummer, in contact te laten komen met Consulenten. De Website is een platform met als doel een actieve verbinding tussen Gebruikers en Consulenten tot stand te brengen.

3.2 Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon van 18 jaar of ouder.

3.3 Gebruiker kan zich registreren door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de Gebruiker actuele, waarheidsgetrouwe en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de Website worden doorgegeven of door Gebruiker zo nodig zelf worden aangepast.

3.4 Het is Gebruiker niet toegestaan om een registratie aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van zijn of haar registratie. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Astroclub vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Astroclub het account van de betreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten.

3.5 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop de toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal Gebruiker Astroclub direct op de hoogte brengen. Astroclub kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van Gebruikers registratie op de Website.

3.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om de inhoud die betrekking heeft op andere Gebruikers of Consulenten te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van Gebruiker.

3.7 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Website of met algemeen geldende wetten, regels of fatsoensnormen.

3.8 Het is niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier worden onder meer de volgende handelingen verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, databankenrecht, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.9 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van Consulenten of andere Gebruikers, waarover de Gebruiker via de Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. Gebruiker verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan andere (voormalig) Gebruikers en/of Consulenten te zullen distribueren.

3.10 Het is niet toegestaan om foto's van andere mensen dan die van Gebruiker zelf op de Website te publiceren. Astroclub behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.


Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Astroclub spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2 De Gebruiker kan Astroclub op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, hinder of nalatigheid welke is ontstaan door de communicatie tussen Gebruiker en Consulent. De inhoud van de gesprekken tussen de Gebruiker en Consulent zijn privé en vertrouwelijk van aard en maken derhalve geen onderdeel uit van de Website.

4.3 Gebruiker kan Astroclub op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Astroclub.

4.4 Astroclub is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud hiervan geeft de mening weer van de Consulent. Profielen en de daarmee gerelateerde advertenties hebben het doel de Website voor de Gebruiker aantrekkelijker te maken en meer informatie en/of entertainment te bezorgen.

4.5 Astroclub maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer de Gebruiker de Website bezoekt. De betreffende aanbieder is aansprakelijk voor de inhoud van deze advertenties en eventuele bijbehorende links. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Astroclub is desondanks niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdrages geven de mening weer van de betreffende auteur. Personages, Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben.

4.6 Onder geen omstandigheden is Astroclub aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van (de diensten aangeboden op) de Website.


Artikel 5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten alsmede alle soortgelijke rechten met betrekking tot de Content en de Website berusten bij Astroclub of diens licentiegevers.

5.2 Het gebruik van de Website verleent de Gebruiker op geen enkele manier rechten op (een deel van) de Content ervan. Het is strikt verboden om, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Astroclub, een deel van de (Content van de) Website geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen, meedelen aan het publiek, verspreiden te verveelvoudigen of op enig andere wijze exploiteren.

5.3 Voor zover de Gebruiker teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Astroclub sturen of op de Website achterlaten, draagt de Gebruiker alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Astroclub en vrijwaart de Gebruiker Astroclub derhalve van aanspraken van derden

5.4 Mocht Astroclub op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website dan heeft Astroclub het recht deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.


Artikel 6. Privacy en persoonsgegevens

6.1 Astroclub besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers en Consulenten van deze Website.

6.2 Astroclub zal deze informatie, behoudens als antwoord op een gemotiveerd verzoek dat Astroclub ontvangt van een publieke overheidsinstantie of op bevel van een rechtbank of een gerechtelijke instantie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illigale activiteit, niet delen met en/of doorverkopen aan derden.

6.3 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt de registratie van de Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en beëindigd. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de Gebruiker. Dit laat het recht van Astroclub om alle geleden schade en gemaakte rechtelijke en buitengerechtelijke kosten op Gebruiker te verhalen onverlet.


Artikel 7: Abonnementen, tarieven, betaling

7.1 De Gebruiker kan gebruik maken van deze Website en in contact komen met een Consulent door gebruik te maken van een betalend 0909-nummer. De tarieven hiervoor zijn duidelijk op de Website vermeld. Door gebruik te maken van de betalende nummers gaat de Gebruiker akkoord met de prijsstelling en deze algemene voorwaarden.

7.2. De Gebruiker kan zijn of haar registratie te allen tijde middels het op de Website van Astroclub opgenomen contactformulier opzeggen. Instructies daartoe staan op de Website vermeld. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

7.3 De Gebruiker dient op te letten met het bellen naar een lijn, gezien de verslavende werking.

Astroclub en Consulenten willen graag helpen maar niet de Gebruiker in de schulden werken.

Wordt niet afhankelijk van onze Consulenten, maar bel voor inzicht en advies, meer kan Astroclub u niet bieden. Word uw rekening te hoog dan kunt u zich altijd nog af laten sluiten van 0900 nummers.

7.4 Indien de Gebruiker een mobiel en/of SMS abonnement afsluit wordt deze door de Gebruiker aangegaan voor onbeperkte duur. Een SMS abonnement kan worden beëindigd oor het sturen van het woord STOP naar de betreffende Shortcode. De minimale duur van een mobiel abonnement is 1 maand.


Artikel 8. Contact en Klachtenafhandelingen

8.1 Indien Gebruiker vragen heeft of uitleg wenst omtrent deze algemene voorwaarden, kan contact opgenomen worden met Astroclub: via de contact en klachtenformulier op de website.

8.2 Astroclub zal al het mogelijke doen om binnen een redelijke termijn, nadat Astroclub door Gebruiker op de hoogte is gebracht, alle klachten, misverstanden, technische en/of operationele problemen met betrekking tot (het gebruik of de kwaliteit van) de Website te verhelpen.


Artikel 9. Gebruikersgeschillen

Astroclub is niet betrokken bij de communicatie tussen Gebruiker en Consulenten. In het geval dat Gebruiker een onenigheid heeft met een Consulent, ontheft de Gebruiker Astroclub hierbij van alle vorderingen, eisen en schade (direct of indirect) in elke vorm of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, onthuld of niet onthuld ten gevolge van of verbonden met dit soort gevallen.


Artikel 10. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1 Astroclub heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als Gebruiker de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft Gebruiker daarmee aan met de desbetreffende wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

10.2 Astroclub wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of met het gebruik van de Website zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatste reacties