Privacyverklaring en -beleid Sterrenbeeld.nl

Privacyverklaring
Privacybeleid Sterrenbeeld.nl
Dit is de website van La Bonaventure B.V.
Ons bedrijfsadres is Rombout Hogerbeetstraat 135-2
1052 VZ te Amsterdam

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57333777.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan Sterrenbeeld.nl het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. La Bonaventure zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.
Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Indien La Bonaventure jouw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je de kans bieden jouw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Je kan contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres.

Gebruik Website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
 • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt.
 • Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

 • De inhoud van onze website te verbeteren;
 • Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.
 • De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

  Cookies

  Op deze site kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op je eigen computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website.
  Er bestaan verschillende soorten cookies, La Bonaventure gebruikt alleen een analyse cookie. Dit soort cookies wordt gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en via deze wijze het gebruiksgemak en performance van de website te verbeteren. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics, deze zijn maximaal 15 jaar geldig en hebben als naam: _utma/_utmb/_utmv/_utmz/_utmd.

  Waarvoor gebruikt La Bonaventure cookies?

  La Bonaventure gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de performance van haar site www.sterrenbeeld.nl te vebeteren. De cookies die wij op deze site gebruiken bevatten informatie die niet herleid kan worden tot een individu of pc.
  De meeste browsers kunnen op een dusdanige wijze worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd zodra je een cookie ontvangt. Voor het niet toestaan van cookies, verwijzen wij je naar 'Help' in de toolbar van je webbrowser. Door het niet accepteren van cookies, kan het gebruik van onze site en onze diensten worden beperkt.
  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

  Wijzigingen

  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

  Vragen

  Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen via het hierboven vermelde adres.

  Laatste reacties